A

Adomynas Antanas 1997

Adomynienė Ona 1997

Adomynaitė-Spitrienė Natalija 1997

Alekna Povilas 2012

Aleknienė Paulina  2012

Aleknavičienė Sofija 2006

Aleknavičiūtė-Milienė Bronė  2006

Aleksandravičienė Paulina 1980

Andraitis Antanas 1994

Andriuškevičius Petras 2011 

Andriuškevičienė Joana 2011

Anevičius Jeronimas 2009

Anevičienė Antanina 2009

Anevičius Vytautas 2009

Anevičiūtė Juzė 2009

Antanaitis Vincas 1979

Antanaitis Jonas 1979

Antanaitytė Stasė 1979

Antanaitytė (Petrulaitienė) Veronika 1979

Anužis Česlovas 2000

Anužienė Elena  2000

Anužis Ignas 2000

Anužienė Elena (marti) 2000

Arlauskas Kazimieras 2009

Arlauskienė Veronika 2009

Audėjus Juozas 1970

Audėjienė Ona 1970

Augustinavičius Juozas 1998

Augustinavičienė Ona 1998

B

Babarskis Alfonsas 2000

Babarskienė Jadviga 2000

Babonas Antanas 2011

Bagdonavičius Pranas 1992

Bajorinas Pranas 1982

Bakšas Kazys 2004

Bakšienė Marytė 2004

Balčikonis Antanas 1994

Balčikonienė Agota 1994

Balčinas Jonas 1995

Balčinienė Barbora 1995

Balčinienė Stefania 1995

Balčinaitė Petronėlė 1995

Balčiūnas Adomas 1994

Balčiūnienė Anelė 1994

Baliutis Adolfas 2013

Baliutienė Ona 2013

Balkienė Nina 1994

Baltutis Vytautas 1980

Balutis Juozas 2013

Bartkevičius Juozas 1980

Bartkevičienė Stasė 1980

Baublys Petras 1977

Baublys Sergijus 1977

Baublienė Jadvyga 1977

Beinaravičienė Uršulė 1992

Beinaravičius Vladas 1998

Beinaris Pranas 2018

Beinorienė Kotryna 2018

Beleckienė Morta 2000

Beleckienė Petronėlė 1982

Berčiūnas Jurgis 1996

Berčiūnaitė-Kaminskienė Birutė 1996

Bernotaitė Julija 2007 

Bielskis Aleksandras 2004

Bielskienė Zosė 2004

Bielskienė Ona 1998

Bernikienė Petrė 1996  
Bileckienė Petrė 1982  

Bieliūnienė-Ragaišienė Aleksandra 1998

Binkienė Sofija 1967

Binkis Kazys 1988

Binkis Gerdas 1988

Binkytė Eleonora 1988

Binkytė-Mozūriūnienė Lilijana 1988

Binkytė-Nacevičiūtė Irena 1988

Bižys Juozas 2004

Bižienė Janina 2004

Blažaitis Antanas 2015

Blažaitienė Adelė 2015

Blažaitytė-Liutikienė Valentina 2015

Byla Vincas 1996

Byra Juozapas 2006

Byrienė Stanislava 2006

Boguslauskas Antanas 1992

Bradauskas Pranas 2005

Bradauskienė Jadvyga 2005

Bražėnienė Konstancija 1970

Bružas Stanislovas 2000

Bružienė Valerija 2000
Budreikaitė Bronė 2011

Budzinskas Antanas 2006

Budzinskienė Benigna 2006

Budzinskaitė Benigna 2006

Budzinskaitė Stefanija 2006

Buknys Raimondas 2006 

Buknienė Stasė 2006

Bukontas Jeronimas 1995

Bukontienė Marija 1995

Buožis Vincentas 2011

Buožienė Petronėlė 2011

Burba Stanislovas 2007

Burbienė Stanislava 2007

Bušauskas Feliksas 2007

Bušauskienė Teklė 2007

Bušauskas Feliksas (sūnus) 2007

Bušauskaitė-Bužavienė Kazė 2007

Bušauskaitė-Dakinavičienė Albina 2007 Butkevičienė Maria 1998 

Butkevičiūtė (Griniuvienė) Ona 1998
Butkevičienė Juozapota 1998

Butkevičius Karolis 1998
Butkevičienė Teklė 1998

Butkevičius Jonas 1998

Butkienė Petronė 1981 

 

CH
Chlopinaitė Elena 1974

Č

Čaikovski Juzef 1983

Čaikovski (žmona) 1983

Čečkevičius Kazys 2006

Čečkevičienė Zuzana 2006

Černiauskas Bronislovas 1993

Černiauskienė Ona 1993

Černiauskytė-Dugnienė Genovaitė 1993

Česnavičius Antanas 1995

Česnavičienė Marija 1995   

Čiurlionienė Sofija 1991

Čižinauskas Jonas 1992

Čižinauskienė Ona 1992

Čižinauskaitė Birutė 1992

D

Dailidavičius Vincas  1996

Dailidavičienė Ursulė 1996

Dailidavičius Algimantas 1996

Dainauskas Juozas 2004

Daunauskienė Bronislava 2004

Dainauskas Petras 2004

Damanskaitė Stanislava 2006

Damanskas Petras 2006

Damanskienė Pranė 2006

Daugėla Vincas 2005

Daugėlienė Ona 2005

Daugevičienė Rozalija  2008

Daugevičius Jonas 2008

Daugevičienė Zosė 2008

Daugevičius Vladas 2008

Daugevičius Pranas 2008

Daugevičiūtė-Ruoškienė Janina 2008

Dauguvietienė-Kuzmina Olga 1985

Dauguvietytė-Kudabienė Elena 1985

Daugyvietytė-Dubrovski Anastasija 1985 Dausinienė Stanislava 2006

Dautartas Juozas 2004

Dautartienė Julija 2004

Dimša Kazimieras 2009

Dimšienė Julija 2009

Dimšaitė Antanina (Palčiauskienė) 2009

Dimšaitė Gabrielė (Prakelienė) 2009

Dobilaitė Matilda 2009

Drupas Vladas 1981

Dubininkas Justinas 2005

Dubininkienė Marija 2005

Dubininkaitė-Raškevičienė Ramutė 2005

Dužinskaitė-Šervienė Elžbieta 1997

E

Eigelytė Stefanija 1997

Eimontas Jonas 2013

Elijošaitienė Ona 1994

Elijošaitis Bronius 1994

Elijošaitis Pranas 1994

Ereminas Feliksas 2012

Esertas Artūras 1995

F

Fugalevičiūtė Natalija 2005

G

Gadeikis Pranas 1997

Gadeikytė Julija 1997

Gadlevska Helena 1983

Gadlevski Juzef 1983

Gaigalaitė Stefanija 1999

Gaigalienė Juzefa 1999

Gailiūnas Kazimieras 2004

Gailiūnienė Petronėlė 2004

Galvonaitė Marcelė 1996

Garbačiauskas Steponas 2008

Garbačiauskienė Marijona 2008

Gasiūnas Juozas 1997

Gasparavičienė Veronika 2005

Gasparavičius Alfonsas 2005

Gavelienė Jadvyga 2001

Gavelis Stasys 2001

Gecevičienė Bronė 1991

Gecevičius Adomas 1991

Gedaika Petras 1998

Gadeikienė Ludviga 1998

Gadeikienė Bronė 1999 

Gedeikis Juozas 1999

Gedmantienė Michalina 1993

Gelžinienė Ona 2011

Gelžinis Jonas 2011

Gembickienė Ana 2013

Gembickaitė Tamara-Jainschig 2013

Gintalas Ignas 1998

Gintalas Juozas 1998

Gintalienė Kristina 1998

Girbudas Petras 2005

Girdvainis Jonas 2010

Girdvainienė Ona 2010

Gylienė Aleksandra 1983

Gylis Leonas 1983

Glaveckienė Anelė 1998 

Glaveckas Juozas 2004

Gobis Antanas 1979

Golubovienė-Fugalevičiūtė Lidija 2005

Gotautas Bronius 1974

Granskytė Pranciška 2006

Graževičienė Vanda Marija 1995

Graževičius Jonas 1995

Graževičiūtė Vanda 1995

Greičius Jonas 2014

Greičiuvienė Marijona 2014

Greizė Karolis 2004

Greizienė Jevdokija 2004

Grendienė Apolonija 2005

Grigaitis Zenonas 1994

Grigalaitrienė Bronė 1991

Grigalaitis Pranas 1991

Grigonienė Felicija 1996

Grigonis Juozas 1996

Grigorjeva Jelena 2004

Grigorjeva-Ostjanko Irina 2004

Grincevičienė Marija 2005

Grinius Kazys 2015

Griniuvienė Kristina 2015

Grybauskas Andrius 1996

Gudaitienė Juzė 1978

Gulbinovič Aleksander 1983

Gulbinovič Veronika 1983

H

Hanfman Andrey 1985

Hanfman-Dauguvietytė Dara 1985

 

I

Ibenskienė Ona 1980

Ibenskis Juozas 1980

Inkratas Juozas 1985

Ivanauskienė Elena 1984

Ivanauskaitė Giedrutė 1984

Ivanauskas Gintautas Juozapas 1992 

 

J

Jablonskienė Jadviga 2000

Jasinavičaitė Viktorija 2015

Jacinavičiūtė Elena 2015

Jagutienė Stasė 2014

Jakas Leopoldas 1992

Jakienė Aldona 1992

Jakienė Ona 1992

Jakas Povilas 2008 

Janavičienė Anelė 2008

Jankauskienė-Šimkutė Ona 1996

Jankienė Stasė 1991

Jankus Augustinas 1991

Janonienė (Žvironaitė) Ona 2005

Janonis Jonas 2005

Janonytė (Lelienė) Vera 2005

Janonytė (Šukienė) Genovaitė 2005

Janušauskas Vincas 2005

Janušauskienė Ona 2005

Jarmala Karolis 2008

Jaselskienė Elena 1997

Jaselskis Vladas 1977

Jasulaitienė Elena 2000

Jegorova Natalija 2005

Jociene-Basienė Marija 1998

Jokubauskis Stanislovas 1999

Jonaitis Henrikas 1980

Jonaitis (Janavičius) Kazys 2013

Janavičius (Janavičienė) Vanda 2013

Jucevičius Stasys 1980

Juknelevičienė Elena 2018

Juknelevičius Adomas 2018

Juodgalvienė Emilija 1997

Juodgalvis Vincas 1997

Juodgalvytė-Kiselienė Marija 1997

Jurevičienė Adelė 1979

Jurevičius Petras 1979

Jurevičienė Juzefa 1997

Jurevičius Jonas 1997

Jurevičiūtė (Sudeikienė) Leonija 1997

Jurkienė Marija 2001

Jurkus Danielius 2001 

Jurkšaitienė Marijona 1990

Jurkšaitis Juozas 1990

Jusas Mykolas 2009

Jusienė Uršulė 2009 

Juškevič Anastasija 1980

Juškevič Michail 1980

K

Kairienė Ona 2005

Kairys Steponas 2005

Kalendra Andriejus 2008

Kalendraitė (Jakutienė) Monika 2008

Kalendraitė (Levinskienė) Zofija 2008

Kalendraitė (Surkienė) Viktorija 2008

Kalendrienė Monika 2008

Kalinkienė Veronika 2000

Kancevičienė Zosė 2000

Kancevičius Pranas 2000

Karalevičius Pranas 2011 

Karalevičienė Stanislava 2011

Karaška Juozas 2007

Karaškienė Elena 2007

Kareiva Pranas 1997

Karpavičienė Alevtina 1995

Karpavičius Povilas 1995

Karosas Mykolas 2018

Karvelytė Valerija 2012

Kasperaitienė Zofija 1991

Kasperaitis Pranas 1991

Kašinskas Pijus 1978

Kašinskienė Magdalena 1978

Katisnkaitė Kotryna 2006

Katinskas Juozas  2006

Kauneckas Vytautas 2006

Kaušaitė Elena 2004

Kaušinis Klemens 1996

Kavaliauskas Kazimieras 2000

Kavaliauskienė Ona 2011

Kazakevičienė Zuzana 2018

Kazakevičius Vincas 2018

Kazanskienė OLga 2007

Kazanskis Edvardas 2007

Kazanskytė (Gargasienė) Edita 2007

Kazlauskaitė Teofilė 1985

Kazlauskas Juozas 1996

Kazlauskienė Eugenija 1996

Kėrienė Elena 1994

Kėrys Povilas 1994

Kerpauskas Juozas 1981

Kerpauskienė Adolfina 1981

Kibelaitė Juozapa 1997

Kilikevičius Pijus 1978

Kirvelienė Emilija 2005

Kislauskienė-Dambrausaitė Regina 1993

Kleiba Adolfas 1996

Klimas Petras 1993

Klimienė Felicijana 1993

Klimaitė-Radavičienė Felicija 1993

Korsakas Antanas 2011

Korsakienė Ona 2011

Krasnickienė Marijona 2018

Krasnickas Jonas 2018

Krištopavičienė Bronislava 2006

Krivičius Stanislovas 1998

Kručinskas Vladas 1969

Krulickas Jonas 1993

Krulickienė Viktorija 1993

Krulickas Viktoras 1993

Kšanavičienė Barbora 2005

Kšanavičius Stasys 2005

Kšanavičius Vytautas 2005

Kudžma Andrius 1993

Kulevičiūtė Stefanija 2006

Kunčaitis Antanas 1996

Kupraitis Antanas 1980

Kupraitis Jonas 1980

Kupraitis Juozas 1980

Kuprėnas Kazys 1980

Kurpauskas Pranas 1981

Kurpauskienė Marytė 1981

Kutorga Viktoras 1982

Kutorgienė-Buivydaitė Elena 1982

Kvedaravičienė Teofilė 2006

Kvedaravičius Vladas 2006

 

L

Ladigienė Stefanija 1992

Landsbergienė Ona 1995

Lapinskas Vincas 2011 

Lapinskienė Konstancija 2011

Larionovas Valentinas 2013

Larionova (Glembickaitė) Tatjana 2013

Lastienė Petronėlė 2000

Lašienė Uršulė 1997

Laucevičienė Ona 2005

Laucevičiūtė-Baužienė Jadvyga 2005

Laurinavičienė Elena 2010

Laurinavičius Bronislovas 2010

Laurinavičius Pranas 2010

Legantienė Michalina 2004

Leonavicienė Ona 1999

Leonavičius Eduardas 1999

Leščinskienė Marija 1995

Levinienė Antonina 2013

Levinskas Edvardas 2012

Levinskienė Teresė 2012

Levulienė Albina 2004

Levulis Vladas 2004

Levulis Fulgentas 2004

Likevičienė Natalija 1996

Likevičius Vytautas 1996

Lingė Jonas 2010

Lingienė Stasė 2010

Liškienė Stanislava 2004

Liškus Stanislovas 2004

Liutkevič Janina 1983

Liutkevič Ignacij 1983

Lučiūnas Cezaris 2010

Lučiūnaitė (Kazlauskienė) Mikalina 2010

Lučiūnaitė (Martinkėnienė) Elena 2010

Lučiūnas Antanas 2010

Lučiūnas Jonas 2010

Lukaševičienė Mikalina 2008

Lukaševičius Antanas 2008

Lukaševičius Jonas 2008

Lukaševičius Stasys 2008

Lukaševičiūtė-Daugevičienė Gabrinė 2008

Lukaševičiūtė-Semaškienė Juzė 2008

Lukauskas Mikas 2006

Lukauskienė Elena 2006

Lukoševičienė Monika 2006

Lukoševičius Bronius  2006 

 

M

Macenavičienė Marija 1976

Macenavičius Antanas 1976

Macijauskas (Maciejovskis) Polikarpas 2005 

Macijauskas Petras 2005

Macijauskaitė Violeta 2005

Macijauskaitė Ludvika 2005

Macijauskas Robertas 2005

Macijauskas Zenonas  2005

Maladauskas Petras 1979

Maladauskienė Uršulė 1979

Mališauskas Henrikas 1996

Mališauskienė Marija 1996

Marčiulionienė Valė 2007

Marčiulionis Jurgis 2007

Margaitienė Eleonora 1991

Margaitis Antanas 1991

Markevičius Juozapas 1991

Markevičienė Elena 1991 

Markevičius Vladas 1991

Markevičiūtė Marija 1991

Markevičius Jonas 1991

Markevičius Romas 1991

Markevičiūtė - Stanevičienė Valerija 1991

Markovskij Chariton 1992

Markovskaja Aleksandra 1992

Markovskaja Ana 1992

Markovskaja Mavra 1992

Markovskij Ivan 1992

Markovskij Mitrofan 1992

Martinkus Vaclovas 1995

Martul Juzefa 1993
Martul-Budrikienė Liucija 1993
Masevič Justin 1983
Masevič (žmona) 1983

Matora Ana 2000

Matulevičienė Ona 1991

Matuzevičienė Elena 1981

Matuzevičius Antanas 1981

Matuzevičiūtė-Briliuvienė Antanina 1981

Matuzevičiūtė-Kiličiauskienė Veronika 2005

Matuzevičiūtė-Valiukienė Julijona 2005 

Mažylienė Antanina 2006

Mažylis Pranas 2006

Meškauskas Pranas 2005

Meškauskienė Ona 2005

Meškauskaitė-Jakštienė Stefa 2005

Meškauskas Antanas 2005

Meškauskas Petras 2005

Meškauskienė Zosia 2005

Meškauskas Teodoras 2005

Meškėnas Josifas 2013

Meškėnas (Meškėnienė) Agripina 2013

Meškėnienė Ana 2000

Michailova Jelizaveta 1992

Michailovas Aleksėjus 1992

Mikalauskas Antanas 1994

Mikalauskienė Stasė 1994

Miklaševičienė Marija 1996

Miklaševičius Petras 1996

Mikolaitienė Felicija 2005

Mikolaitis Vincas 2005

Mikša Vincas 2005

Mikšienė Marija 2005

Mikšta Piotras 2008

Mikšto-Romaslovskaja Ana 2008

Mikuličienė Ona 1995

Mikulicius Petras 1995

Milaševičienė Marija 2005

Miniotas Leonardas 1996

Miniotienė Ona 1996

Miniotienė Elžbieta Barbora 1982

Minkevičienė Ekaterina (Kotryna) 1990

Minkevičius Sergejus 1990

Mitkienė Jadvyga 2005

Mitkus Jeronimas 2005

MitkienėLeokadija 1995

Mitkus Stanislovas 1995

Mižutavičienė Stanislava 2016

Mižutavičius Dominykas 2016

Mockaityte Elena 1996

Mongirdienė Olga 2011

Montvila 2006

Montvilienė Halina 2006

Mordosas Bronislavas 1995

Mordosienė Marijona 1995

Morkūnas Vaclovas 1995

Morkūnienė Bronislava 1995 

Morkūnaitė (Graževičienė) Česlava 1995

Morkūnas Edvardas 1995 

Morkūnas Mečislovas 1995

Mošinskienė-Didžiulytė Halina 1982

Mozūraitienė Ona 1976

Mozuraitis Jonas 1976

Mozuraitis Alfonsas 1976

Mozuraitis Zenonas 1976

Mozūraitytė (Čepienė) Mefodija 1976

Mozūraitytė (Leskauskienė) Zuzana 1976

Mozurkienė Kazimiera 2007

Muralienė Jadvyga 1997

Murauskas Gediminas 2004

Murinas Vincas 2005

Murinienė Emilija 2005

 

N

Nagine Vytautas 2000

Naginienė Stasė 2000

Naglytė-Vadauskienė Lidija 2002

Navickaitė-Motiejūnienė Stasė 2000

Navickienė Ona 2000

Navienė Stasė 1997

Navys Stasys 1997

Norbutienė Ona 2011

Norkus Antanas 2015

Norkuvienė Stefanija 2015

Norvaišaitienė Uršulė 2001

Norvaišaitis Juozas 2001

Norvaišaitytė (Radzevičienė) Aldona 2001

O

Olšvang (Osauskaitė,Osowska) Josefa 1974

 

P

Pagojienė Julijona 2006

Pagojus Julius 2006

Pagojus Baltramiejus 2006

Pagojutė Domicelė 2006

Pajedaitė Bronė 2000

Palkauskas Kazys 1996

Palkauskienė Marija 1996

Palkauskas Vladas  1996

Paluckienė Liudovka 2018

Paluckas Stanislovas 2018

Papšys Juozas 1994

Paškauskas Vaclovas 1998

Paškauskienė Ona 1998 

Paškevič Marija 1999

Paškevič- Tomaševskaja Elžbieta 1999

Paukštė Zosia 1999

Paukštys Bronislovas 1977

Paukštys Juozas 1977

Paulauskienė Bronislava 1982

Paulavičienė Antanina 1983

Paulavičius Jonas 1983

Paulavičius Jonas Kęstutis 1983

Paulavyčiūtė Danutė 1983

Pečkytė Ona 2005

Pekarskienė Eugenija 2000

Pekarskis Viktoras 2000

Pekarskytė-Pakalniškienė Neonila 2000

Petkevičienė (Jablonskytė) Julija 2001

Petkevičius Tadas 2001

Petrauskas Kipras 1999

Petrauksienė-Žalinkevičaitė Elena 1999

Petrauskienė Lidija (Balkienės sesuo) 1994

Petrauskienė Juzefa 2014

Pietrik Antonina 1990

Petrulis Juozas 1980

Pikčiūnas Antanas 1995

Pikčiūnienė Julija 2004

Platajs Lidija 1993

Plekavičienė Joana 2008

Plekavičius Antanas 2008

Plokšto Uršulė 1994

Plokšto Vladislav 1994

Pocienė Stefa 1981

Poniškaitienė Ona 2005

Poniškaitis Jonas 2005

Poniškaitis Antanas Pranciškus 2005

Poška Antanas 2000

Povilaika Petras 2011

Povilaikienė Ona 2011

Povilaikaitė-Babinskienė Konstancija 2011
Požela Vladas 1980

Preišogalavičius Kazimieras 2013

Preišogalavičienė Justina 2013

Preišogalavičius Nikodemas 2013

Premeneckaitė-Jonušienė Genė 1999

Premeneckienė Aleksandra 2001

Premeneckas Jonas Juozas 2001

Premeneckas Vytautas 2001

Pukaitė Genovaitė 1967

Pukas Juozapas 2005

Pukienė Marijona 2005

Pupšytė-Laurinaitienė Genė 1997

R

Račinskas Kazimieras 1999

Račinskienė Konstancija 1999

Račiūnas Antanas 2007

Račiūnienė Ona 2007

Račiūnas Antanas (sūnus) 2007

Račiūnas Petras 2007

Račiūnas Vincentas 2007

Radavičienė Juzefa 1997

Radavičius Danielius (Dionizas) 1997

Radlinskas Jonas 2000

Radlinskienė Felicija 2000

Ragauskas Antanas 1991

Ragauskienė Onas 1991

Rakevičius Jaroslavas 1976

Rakevičius Algimantas 1994

Rakevičius Česlovas 1993

Rakevičius Juozas 1993

Rakevičius Zenonas 1994

Ramanauskas Juozas 1983

Ramanauskienė Sofija 1983

Randamanskienė Aleksandra 2006

Rauba Adolfina 1983

Rauba Henrikas 1983

Rauba Izabelė 1983

Rauba Vladislav 1983

Rekašienė Stanislava 1994

Rekašius Vincas 1994

Renčiniauskienė Natalija 1995

Riaukaitė Alfonsa 2001

Riaukienė Justina 2001

Rimavičienė Juzefa 1998

Rimša Juozas 2012

Rimšienė Justina 2012

Rimša Jurgis 2013

Rimšienė Ona 2013

Rinkevič Jadvyga 1983

Rinkevič Jan 1983

Rinkevičienė Elena 1976

Rinkevičius Vytautas 1976

Rudėnas Kazimieras 2013

Rudėnienė Veronika 2013

Rudminaitienė Veronika 2004

Rudminaitis Simonas 2004

Rudminaitis Alfonsas  2004

Rudzevičiūtė-Aukštakienė Petrutė 1996

Rudzianskienė Marijona 2006

Rusteikaitė Marija 1996

Rutkaustaitė-Viktaravičienė Janina 2004

Rutkauskas Juozas 1996

Ruzgienė Stanislava 1979 

Ruzgys Jonas 1979

Ruzgienė Leokadija 2010

Ruzgys Aurimas kazimieras 2010

Ruzgytė (Bimbirienė) Eglė Marytė 2010  

Ruzgytė (Bukauskienė) Meilė-Onytė 2010 

S

Salenekas Juozas 2000

Saleniekienė Matilda 2000

Samboras Antanas 1980

Samborienė Elžbieta Vanda 1980

Sankienė Zofija 1994

Sankutė (Miškinienė) Janina 1994

Sankutė (Tolušienė) Teresė 1994

Sarpalienė Adelė 1978

Sarpalius Vladas 1978

Satkevičius Eduardas 2011

Satkevičienė Valerija 2011

Saunoris Jonas 1994

Savickas Jonas 1982

Savickienė Marija 1982

Savickas Vincas 1978

Savickienė Kastulė 1978

Simanavičius Balys 2015

Simokaitienė Zofija 1992

Simokaitis Juozas 1992

Sindikaitis Benediktas 2007

Sindikaitytė (Minelgienė) Stasė 2007

Skačkauskaitė-Vaičiūnienė Antanina 1993

Skeltys Antanas 2005

Skirkienė Marijona 2011

Skirvainytė Anelė 1980

Skripkauskienė Bronė 2011

Skripkauskas Viktoras 2011

Sondeckis Jackus 1996 

Sondeckienė Rozalija 1996

Songaila Alfonsas 1992

Stakauskas Juozas 1974

Stanevičienė Julija 1993

Stanevičius Vincas 1993

Stanevičius Vytautas 1993

Stanevičiūtė Birutė 1993

Stanielko Julija1995

Stanienė Magdalena 2011

Stankevič (žmona) 1983

Stankevič Jan 1983

Stankevič Veronika 1995

Stankevičienė Antanina 2008

Stankevičius Stanislovas 2008

Stankevičienė  Uršulė 1978

Starkus Antanas 2012

Starkienė Elena 2012

Stasiūnaitienė Ona 2004

Stasiūnaitis Juozas 1995

Stašaitienė Agnė 2005

Stašaitis Juozas 2005

Stašaitis Jonas 2005

Staškevičienė-Papšienė Paulina 1994

Staškevičiūtė Aniceta 1994

Staškevičiūtė-Pašakarnienė Zuzana 1994

Staškevičienė Zofija 2004

Staškus Adolfas 2004

Statauskas Jonas 1996

Statauskienė Stasė 1996

Statkevičiutė Elena 1984

Steponavičienė Michalina 1995

Steponavičius Jonas 1995

Stongvilienė Agota 2006

Stonkienė Marijona 2011

Stonkus Povilas 2011

Straupienė Bronislava 1981

Straupis Juozas 1981

Strimaitienė Ona 1992

Strimaitis Juozas 1992

Strimaitienė Veronika 1994

Strimatis Stasys 1994

Strimaitytė-Putnienė Milda 1994

Stulpinas Boleslovas 1993

Stulpinienė Ona 1993

Stulpinas, Jonas 2008

Stulpinienė Joana 2008 

Survilaitė Vladislava 2008

Survilienė Elena 2008

Sutkienė  Cecilija 2005

Sutkus Kazimieras 2005

Sviderskis Alfonsas 1980

Sviderskis Stasys 1997

Svilienė Elžbieta 2006

Š

Šaikūnas Mykolas 2010

Šaikūnienė Domicelė 2010

Šalaviejienė Ieva 2000

Šalkauskas Antanas 2005

Šalkauskienė Aleksandra 2005

Šatūnas Stasys 2000

Šatūnienė Ona 2000

Šaudvytienė Genovaitė 1999

Šaudvytis Pranas 1999

Šaulienė Domicelė 2006

Šaulys Pranciškus 2006

Šaulienė Marcijona 2006

Šaulys Napoleonas 2006

Šereika Stasys 2002

Šiaulienė Zofija 2006

Šiaulys Julijonas 2006

Šimaitė Ona 1966

Šimelienė Jadvyga 1983

Šimelis Mykolas  1983

Šimkienė Vlada 2005 

Šimkus Antanas 2005

Šleževičienė Uršulė 1994

Šleževičius Vladas 1994

Šneiderienė Antonina 1979

Šneideris Juozas 1979

Špokaitė-Juodvalkienė Pranė 2006

Šukienė Sofija Eleonora 2006

Šveistys Pranas 1982

T

Talačka Juozapas 1994

Talačka Simonas 1994

Talačkienė Ona 1994

Talačka Mykolas 1994

Talkevičiūtė Helena 2012

Tallat-Kelpša Jurgis 1997

Tallat-Kelpša Stanislovas 1997

Tallat-Kelpšienė Agota 1997

Tallat-Kelpšienė Antanina 1997

Tamašauskas Kazys 2000

Tamašauskienė Jadvyga  2000

Tamošiūnas Povilas 2011

Tarapienė Anelė 1983

Tarapaitė (Bersėnienė) Elena 1983

Tarapaitė (Šliburienė) Janina 1983

Tarapas Stasys 1983

Tarasevič Polina 2013

Tarvainytė Rozalija 1996 

Taškūnas Vladislovas 1994

Tautavičienė Stanislava 2002

Tautavičius Zenonas 2002

Tautavičius Stasys 2002

Teišerskis Jonas 2000

Tekorienė Regina 2002

Tekorius Antanas 2002

Teniukas Juozas 2000

Teniukienė Ona 2000

Teniukas Petras 2000

Teniukas Juozas, Juozo 2000

Teniukienė Valerija 2000

Toliušienė Petronėlė 1996

Toliušis Dominykas 1996

Trinkūnas Juozas 1999

Trinkūnienė Domicėlė 1999

Truskovski Piotr 2001

Truskovski-Vitkovska Anela 2001

Tupikas Ignas 2000

Tupikienė Petronėlė 2000

Tverjonaitė (Švalkūnienė) Rozalija 1998

Tverjonaitė (Jurgilienė) Bronė 1998

U

Uborevičienė Elena 1995

Umbrasienė (Kaušinytė) Elena  2006

Urbelienė-Unikauskienė Petronėlė 2004

Urbelis Adomas 2004

Urbelienė Ona 2006

Urbelis Bronius 2006

Urbelytė Elena 2006

Urbonaitė Ona 1997

Urbonas Andrius 1997

Urbonas Juozas 1997

Urbonienė Marija 1997

Užemeckas Antanas 1996

Užemeckienė (Tarvainytė) Veronika 1996

Užemeckytė (Bernikienė) Petronėlė 1996

V

Vagnorienė Stanislava 2006

Vagnorius Povilas 2006

Vaicekauskaitė Janina 1995

Vaicekauskas Jonas 1995

Vaicekauskienė Vladislava 1995

Vainauskas Aleksandras 1995

Vainauskienė Ona 1995

Vaišnoras Adolfas 1990

Vaišnorienė Brone 1990

Vaitkaitytė-Ruzgienė Stasė 2005

Vaitkaitytė-Vansauskienė Bronė 2005

Vaitkus Jonas 2007

Vaitkūnaitė-Nagienė Birutė 1994

Valčiukas Povilas 2007

Valčiukienė  Antanina 2007

Vansovičius Jonas 2011

Vansovičienė Natalija 2011

Vansovičiūtė-Grigaliūnienė Janina 2011

Valionienė Teofilė 1996

Valionis Vincas 1996

Varčikas Vladas 1988

Vasiliauskienė Anastazija 2013

Vasiliauskaitė Stanislava 1997

Vasiliauskienė Veronika 1997

Vasiliauskas Vladas 1997

Vasiliauskas Ignas 1999

Vasiliauskienė Marija 1999

Vasiljeva Ustinja 1999

Vaškienė Klara 2008

Vaškys Augustas 2008

Vaškytė (Matviejienė) Zelma 2008 Venclauskienė Stanislava 1995

Venclauskaitė Danutė 1995

Venclauskaitė Gražbylė 1995 

Vidmantas Jurgis 2013

Vidmantienė (Vaitkevičaitė) Konstancija 2013

Viesnauskaitė Ona 2005

Vilandaitė Lilija 2012

Viščienė Marijona 2018

Viščius Domas 2018 

Vitkauskienė Julija 1966

Vitkauskas Arėjas 1966

Vitkauskas Juozas 2006

Vitkauskas Povilas 2006

Vitkauskienė Rachelė 2006

Vitkevičienė Emilija

Vitkevičius Kazys 1997

Vyšniauskienė Natalija 2005

Vyšniauskas Algirdas 2005

Vyšniauskas Stanislovas 1995

Vyšniauskienė Rožė 1995

Vobolevičienė Helena 2006

Vobolevičius Vincas 2006

Vocelka Pranas 2013

Vokietaitienė Ona 2000

Vokietaitis Antanas 2000

Vokietaitytė-Paškevičienė Stanislava 2000

Vonžodas Aleksandras 2013

Vonžodienė Malvina 2013

Z

Zabielavičius Juozas 2002

Zaksaitė (Vileikienė) Ona 2007

Zaksaitė Marijona 2007

Zaksas Pranas 2007

Zaronas Jonas 1982

Zaronienė Petronėlė 1982

Zasimauskas Stasys 1992

Zasimauskienė Petronėlė 1992

Zaveckas Juozas 2015

Zaveckienė Marcelė 2015

Zelba Jonas 1997

Zelbonienė Aleksandra 1997

Zelčiūtė Holecek Marija 2012

Zrelskienė Viktorija 2004

Zrelskis Steponas 2004

Zubovas Vladimiras 1991

Zubovienė (Čiurlionytė) Danutė Sofija 1991

Zubrienė Matilda 2014

Zubrys Antanas 2014

Ž

Žakovičius (Žakavičius) Vytautas 2002

Žarnauskas Teofilis 2004

Žarnauskienė Marė 2004

Žemaitaitienė (Šneiderytė) Natalija 1979

Žemaitaitis Petras 1979

Žemaitis Vladas 1974

Žemeckienė Antanina 1996

Žilėnas Kazimieras 1999

Žilėnienė Apolonija 1999

Žilevičienė Adolfina 2006

Žilevičienė (Žilius) Ona 2006

Žilevičius Danielius 2006

Žilevičienė Ona 1995

Žilevičius Jonas 1995

Žilevičius Adomas 1994

Žilevičius Stasys 1994

Žiužnienė Adelė 1994

Žiužnys Jeronimas 1994

Žukauskas Kazys 2008

Žukauskas Kipras 2006

Žukauskienė Julija 2006

Žukauskas Stasys 1991

Žvironaitė Veronika 2000